<b> 无题·相见时难别亦难 作者:李商隐</b>

无题·相见时难别亦难 作者:李商隐

无题相见时难别亦难 作者:李商隐朝代:南北朝 相见时难别亦难,东风无力百花残。 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。 晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。 蓬山此去无多路,青鸟...

狼牙诗词2020-08-04 20:17阅读(127)
二维码